Actualment esteu veient Les 5 claus del conveni d’Endesa

Les 5 claus del conveni d’Endesa

Després d’anys de lluita, aconseguim la signatura dels convenis de pobresa energètica entre la Generalitat de Catalunya i Endesa: una fita històrica que permetrà a milers de famílies començar de zero, gràcies a la condonació del seu deute acumulat des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, i que estableix les bases perquè aquestes no es tornin a acumular en un futur.

És evident que la resolució del deute acumulat i les ajudes cap a les factures del futur han acaparat tots els titulars, però els convenis acordats tenen altres aspectes rellevants que a continuació desgranarem. El passat 7 d’abril, els textos íntegres van ser publicats al DOGC i amb aquest post t’ajudarem a entendre millor què hi diu exactament.

Podeu trobar els documents als següents enllaços:

1) Deute acumulat: condonació total 2015-2020

La mesura que va obrir tots els telenotícies va ser la condonació del deute acumulat per part de la companyia, que suposa un abans i un després per a milers de famílies catalanes que han hagut de patir l’assetjament d’Endesa durant tots aquests anys. Però, en què consisteix exactament? A quines famílies se’ls condonarà el deute? De quines quantitats estem parlant?

Segons va fer públic la mateixa Generalitat, un total de 35.518 famílies veuran com el seu deute acumulat queda a zero al llarg dels pròxims mesos. Es tracta de les factures impagades des del 6 d’agost de 2015, dia en què va entrar en vigor la Llei 24/2015, i el 31 de desembre de 2020. La xifra total, segons Endesa, arribaria als 38.793.524 euros.

D’aquests, la companyia assumirà el 100% de les factures impagades entre el 2015 i el 31 de desembre de 2018, que equival a 17.836.561 euros. A partir de llavors i fins al 31 de desembre de 2020, les factures impagades seran assumides a parts iguals entre Endesa i les administracions. El deute acumulat en aquests dos anys arriba als 21.316.964 euros, fet que comporta que cada part assumeixi 10.658.842 euros.

Per tant, en total, Endesa assumirà 28.495.403 euros del deute de 38.793.524 euros, xifra que equival al 73,45% de totes les factures impagades. A continuació us facilitem les dades detallades:

Total: 38.793.524 €
Endesa: 17.836.561 € (2015-2018) + 10.658.842 € (50% 2019-2020) = 28.495.403 €
Administracions: 10.658.482 €

2015: 848.698 €
2016: 3.311.405 €
2017: 6.049.509 €
2018: 7.266.949 €
2019: 8.908.505 €
2020: 12.408.459 €

El deute condonat correspon al contret per aquelles famílies que en algun moment del període 2015-2020 han estat seguides pels Serveis Socials municipals i han comptat amb el corresponent informe de risc d’exclusió residencial, d’acord amb els barems de renda de la Llei 24/2015. Totes elles, 35.518, rebran una carta durant els pròxims mesos on s’informarà de la condonació.

Abans es realitzarà una auditoria sobre les xifres facilitades per Endesa per tal de comprovar que el deute és real i legítim. El conveni marca el 31 de maig de 2021 com la data límit per tenir llesta aquesta revisió, moment en el qual s’afegirà una addenda econòmica al conveni amb la quantitat final. Si després de l’auditoria, es detecta una desviació del 5% respecte de les xifres ofertes per la companyia, aquesta haurà de ratificar de nou l’acord. Pel que fa al pagament de la part de l’Administració (10.658.482 €), aquest es farà en tres anualitats (2021, 2022 i 2023), fet que no impedirà que el deute es consideri condonat un cop integrada l’addenda al conveni.

Finalment, es preveu la creació d’una comissió paritària de seguiment i control del conveni, que es reunirà semestralment i que estarà formada per dos representants de cadascuna de les parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament d’Empresa i Coneixement i Endesa.

Què he de fer, doncs, si tinc deute acumulat amb Endesa entre 2015 i 2020?

Si durant aquest període heu tramitat l’informe de risc d’exclusió residencial, simplement haureu d’esperar a rebre una carta a casa, on se us informarà sobre la condonació total del vostre deute. Com que l’auditoria s’ha de completar abans del 31 de maig, esperem que les famílies puguin rebre la tan esperada notícia abans de l’estiu.

I si Endesa m’ha portat a judici per a reclamar-me el deute?

Si encara no s’ha celebrat el judici, amb els convenis ja publicats al DOGC, el vostre advocat d’ofici hauria de contactar amb els advocats d’Endesa per tal que es facin enrere, un cop resolt el tema del deute. Si no ho fan, caldria al·legar davant del jutge que, un cop publicats els convenis, l’objecte de la demanda ha deixat de tenir sentit. Per últim, si ja hi ha hagut sentència i el procediment es troba en fase d’execució ‒amb un possible embargament en marxa‒, caldria presentar escrit (publicarem document útil en els pròxims dies) i reclamar que s’aturi l’execució.

2) Ajudes per al futur: el Fons d’Atenció Solidària

El conveni base estableix la posada en marxa de l’anomenat Fons d’Atenció Solidària, que preveu ajudes per al pagament de factures per a les famílies en risc d’exclusió residencial. Un cop aplicats els descomptes del bo social elèctric, es contemplen els següents descomptes extres:

 • Usuàries vulnerables severes en risc d’exclusió social, situats al bo social (100%).
 • Usuàries vulnerables severes, situats al bo social (fins al 80%, d’acord amb la situació familiar i de vulnerabilitat).
 • Usuàries vulnerables, situats al bo social (fins al 50%, d’acord amb la situació familiar i de vulnerabilitat).
 • Altres usuàries vulnerables protegides per la Llei 24/2015: amb l’informe d’exclusió residencial, susceptibles de rebre suport i atenció o aquelles aportacions puntuals d’acord amb el Pla individual d’atenció de serveis socials.

A més, qualsevol família vulnerabilitzada, d’acord amb l’informe d’exclusió residencial i el Pla individual d’atenció de serveis socials, podrà rebre el suport i els ajuts necessaris per evitar la seva situació de sobreendeutament. Amb aquest objectiu, Endesa es compromet a realitzar una adaptació del bo social elèctric a la situació socioeconòmica de Catalunya, indexant-lo a l’indicador de rendes de suficiència de Catalunya (IRSC) d’acord amb les dades oficials que es rebin de les administracions. Això permetrà que moltes famílies que actualment no poden accedir al bo social elèctric pels seus baixíssims límits de renda, ho puguin fer i accedeixin al descompte base del 25% sobre la factura. Altres podran passar del 25 al 40%.

El Fons estarà participat a parts iguals entre Endesa i les administracions. Això no obstant, es consideraran com aportacions al mateix la quantitat que la companyia destini proporcionalment al territori català d’acord amb el sistema de finançament estatal del bo social elèctric.

Per acabar, una qüestió importantíssima: la companyia es compromet a evitar tota nova acció de reclamació via jurídica o mitjançant altres procediments de recobrament del deute a les persones que estiguin protegides per la Llei i cobertes pel conveni. Això permetrà que cap família vulnerabilitzada hagi de tornar a passar per seu judicial per culpa d’Endesa.

Què he de fer d’ara endavant si no puc pagar les meves factures amb Endesa?

El pas més important és acudir als Serveis Socials o punt d’assessorament energètic (si el vostre municipi en té) i tramitar, si no ho heu fet ja, l’informe de risc d’exclusió residencial. A partir d’aquí, un cop es posi en marxa el Fons d’Atenció Solidària, podreu optar als descomptes i ajudes que s’estableixen al conveni.

3) Comptadors socials: una solució per a llars en situació d’ocupació en precari

Una de les grans conquestes del conveni és la possibilitat d’accedir a un comptador regular d’electricitat per aquelles famílies que no disposin d’un títol habilitant (escriptura de propietat, contracte de lloguer o similar). Aquest fet suposa un reconeixement explícit dels drets energètics d’aquelles persones que, pel context econòmic, s’han vist forçades a ocupar un habitatge i, fins ara, no tenien més opció que connectar-se irregularment si volien disposar d’electricitat a casa seva, amb el consegüent risc per a elles i les seves veïnes.

Es tracta d’un contracte extraordinari que es mantindrà per part d’Endesa mentre la persona sol·licitant de la instal·lació provisional mantingui el seu domicili a l’habitatge i es trobi en situació de risc d’exclusió residencial. El contracte estarà limitat a 1 any, prorrogable si cap de les parts no manifesta el contrari, comptarà amb la tarifa regulada (PVPC) i serà d’una potència màxima de 3 kW.

Per accedir al comptador, les famílies hauran d’estar empadronades a l’habitatge i comptar amb un informe firmat pels serveis socials municipals, que determini que la persona o la unitat familiar es troba en situació de risc d’exclusió residencial, per al qual s’afegeix un model en forma d’annex al mateix conveni. Caldrà presentar també el Butlletí de reconeixement d’instal·lació elèctrica (BRIE).

Què he de fer si visc en un habitatge en situació d’ocupació en precari?

Al llarg dels pròxims dies, publicarem un document útil al nostre web per tal de reclamar als Serveis Socials o punt d’assessorament energètic aquest tràmit i el corresponent informe. Al llarg de les primeres setmanes, és possible que el procediment no estigui protocol·litzat, però és important que reclameu el vostre comptador des del primer moment perquè el conveni ja inclou a l’annex un model de l’informe que Serveis Socials ha d’emetre.

Pel que fa al butlletí d’instal·lació, el document es pot demanar a qualsevol electricista certificat i té un cost que es mou entre els 60 i els 100 euros. Podeu demanar al vostre punt d’assessorament energètic si disposen d’algun tipus de conveni amb el gremi d’instal·ladors perquè aquest tràmit sigui gratuït per a vosaltres, o a Serveis Socials perquè us donin algun tipus d’ajuda per tal de fer-hi front.

4) Optimització del contracte: que tota família vulnerabilitzada pagui el mínim

Una de les novetats que inclou el conveni és l’obligació per part d’Endesa d’optimitzar els contractes de tota família amb informe de risc d’exclusió residencial. Durant anys, tal com hem denunciat en múltiples ocasions, s’han destinat recursos públics a pagar factures inflades que no s’adequaven a la situació de la família. Entre altres abusos, contractes al mercat lliure, potències elevades que no tenien en compte la demanda de la llar, serveis addicionals sense cap utilitat, etc.

En aquest sentit, la companyia es compromet a passar en el termini d’un mes tots els clients amb informe que acreditin la situació d’exclusió residencial a la tarifa regulada (PVPC), a la tarifa de discriminació horària i estudiar quina és la potència mínima que poden tenir per procedir a la modificació, si fos necessari. També procedirà a facilitar el tràmit per acollir-se al bo social, si es compleixen els requisits corresponents. En el cas del gas, també s’obliga Endesa passar les usuàries a la tarifa regulada (TUR1, o TUR2, segons el consum mitjà històric que tenen).

Per altra banda, la companyia assumirà la regularització de la titularitat dels contractes de subministrament i l’eventual canvi de la titularitat del contracte, amb l’objectiu de fer-los coincidir amb les persones residents de la llar. Alhora, s’oferiran altres facilitats als col·lectius protegits per la Llei 24/2015, com la bonificació de fins al 100% de l’import dels drets d’accés i embrancament en el moment de donar d’alta a nous contractes de persones vulnerables, a càrrec del Fons d’Atenció Solidària, així com no oferir-los ni formalitzar contractes addicionals de manteniment.

Finalment, per tal de facilitar els tràmits i contacte directe amb l’empresa, Endesa es compromet a crear una finestreta única i gratuïta que permeti respondre, com a mínim, als següents tràmits:

 • Incidències de facturació.
 • Canvi de potència i canvi de contractació.
 • Sobre problemes de manca de subministrament.
 • Canvi de titularitat del contracte de subministrament per poder accedir als ajuts corresponents.

Què he de fer per optimitzar la meva factura i pagar menys?

Teòricament, Endesa us passarà automàticament a mercat regulat si actualment teniu un contracte de mercat lliure en el termini d’un mes. No us preocupeu, el canvi serà positiu i les factures seran més baixes que fins ara. El canvi no té cap mena de cost associat. Pel que fa al bo social, si encara no hi heu accedit, us hauríeu d’acostar al punt d’assessorament energètic o a Serveis Socials i demanar informació al respecte.

5) Comunicació amb Serveis Socials: cap a un sistema més eficient

Per últim, es fa front a un dels principals obstacles a l’hora d’aplicar la Llei 24/2015 de forma fluida i alliberar d’una càrrega de treball innecessària els Serveis Socials municipals i comarcals. El principi de precaució, l’obligació per part de la companyia d’avisar l’Administració davant de qualsevol impagament abans d’efectuar el tall, seguirà plenament vigent, però es millorarà la comunicació entre Endesa i les àrees bàsiques de Serveis Socials.

A aquest efecte, Endesa aportarà una contribució, realitzable en espècie, per a la creació d’una plataforma telemàtica i l’adaptació de sistemes d’informació, que garanteixi una atenció comercial i una atenció social adequada. Amb aquest nou aplicatiu es persegueix que l’operativa de l’atenció a les persones vulnerabilitzades es realitzi de forma eficient, adoptant les mesures necessàries per garantir una comunicació fluida entre les parts.

D’aquesta forma, Endesa facilitarà el dia 15 de cada mes el llistat de persones físiques amb impagament i consegüent avís de tall de subministrament als ens locals titulars dels serveis socials bàsics per analitzar la situació de vulnerabilitat i emetre, si s’escau, l’informe corresponent. S’estableix expressament que els llistats no reflectiran el deute de persones jurídiques o comunitats de propietaris.

Deixa un comentari

Información básica sobre protección de datos Ver más

 • Responsable: PAH Mollet del Vallès Baix Vallès.
 • Finalidad:  Moderar los comentarios.
 • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
 • Destinatarios y encargados de tratamiento:  No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a MaadixZone que actúa como encargado de tratamiento.
 • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
 • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.